$_KN_CMD

描主宇田川浩行K#F85E
上描き希哲13年(2019年)
01月11日 18:21
下描き希哲13年(2019年)
01月11日 18:20
利承
ライセンス
希哲館普通利承(KULクール

駒手名を設定する。

希哲13年1月11日追加。

出力論組プログラム虎哲*イチ 1.01
制作・運営:希哲社
© K1-13 (2007-2019) KiTetuSha